Loading...
Home2018-11-01T08:12:49+00:00
WELKOM BIJ DE NVEG

To raise new questions, new possibilities, to regard old problems from a new angle, requires creative imagination and marks real advance in science.
~ Albert Einstein ~

Welkom op de website van de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Geneeskunde; een jonge en ambitieuze vereniging. De NVEG heeft zich ten doel gesteld de wetenschappelijke benadering van de klinische praktijk in de esthetische geneeskunde te bevorderen. Binnen de vereniging hechten we ontzettend veel waarde aan de drie belangrijke pijlers van de NVEG;

 • transparantie
 • wetenschap
 • onderwijs

Binnen een vakgebied waarin zoveel belangen met elkaar zijn verstrengeld is het ontzettend belangrijk als vereniging om transparant te zijn. De vereniging heeft als taak om de belangen van haar leden te behartigen. Persoonlijke kwesties of voorkeuren mogen geen rol spelen in het beleid van de vereniging. Derhalve hebben de oprichters van de vereniging een aantal punten aangekaart ter bevordering van een transparant bestuur.

NEDERLANDSE VERENIGING

ESTHETISCHE GENEESKUNDE

Het bestuur van de vereniging heeft besloten dat artsen van alle beroepsgroepen welkom zijn bij de vereniging. Het is onze visie dat een bestuur dat beperkingen oplegt aan individuele artsen om lid te worden van de vereniging, verweten kan worden dat zij hiermee de markt en dus de concurrentie onder controle probeert te houden. Iedereen die bevoegd en bekwaam is voor het uitvoeren van esthetische verrichtingen in Nederland, beschouwen wij als een potentieel lid. We kijken voor het lidmaatschap nadrukkelijk niet naar het aantal jaar ervaring van de leden. Dit is wat de vereniging betreft al verwerkt in de wet en zij ziet het als verantwoordelijkheid van het individuele lid zelf om zijn bekwaamheid op orde te hebben, al dan niet met behulp van de vereniging.  Leden die nog onervaren zijn in de esthetische geneeskunde kunnen wij bijstaan door middel van onderwijs en trainingsdagen.

NVEG

TRANSPARANT BELEID

 • Het bestuur moet bestaan uit tenminste één arts, één jurist en één accountant. Waarbij de arts een medisch inhoudelijk en adviserende rol kent. Gestreefd moet worden naar een onafhankelijke adviserende rol. Het is dan ook niet wenselijk dat de arts een eigen kliniek heeft. De jurist en accountant gaan over het alledaagse bestuur van de vereniging. Ook zij moeten in hun dagelijkse functie buiten de vereniging een onafhankelijke rol kennen, voor zover in alle redelijkheid verwacht mag worden van een bestuurslid van een vereniging.
 • De vereniging zal haar leden op regelmatige basis visiteren en zo nodig begeleiden in hun bedrijfsvoering. Dit levert het lid het keurmerk van de NVEG op. De vereniging poogt deze “keuringen” zo onafhankelijk als mogelijk uit te voeren. Dit tracht zij te bereiken door een onafhankelijk instituut in te schakelen.  Het is geenszins de bedoeling dat andere leden de visitatie namens de vereniging uitvoeren. Dit kan leiden tot onwenselijke situaties waarbij enige suggestie van belangenverstrengeling al snel gewekt kan worden. Het enige doel van deze visitatie is het bevorderen van de kwaliteit van geleverde zorg aan de patiënt.
 • Alle kosten die de vereniging aan haar leden doorberekent zullen zo transparant als mogelijk aan haar leden worden overlegd. Ook zal altijd kenbaar gemaakt worden welke provisie de vereniging inhoudt. De vereniging streeft er naar om over de basale activiteiten van de vereniging geen of nauwelijks provisie in te houden, maar het doel van de vereniging zoals beschreven in de statuten voor ogen te houden. Tevens zal tijdens de algemene ledenvergadering, zoals vermeldt in de statuten, verantwoording worden afgelegd over de jaarrekening van het afgelopen kalenderjaar.
 • De vereniging is genoodzaakt om sponsoring te werven ten behoeve van onderwijs en onderzoek, alsmede de ledenvergadering. De vereniging zal de sponsoren rapporteren op haar website. Bedragen aangaande de sponsoring zullen verifieerbaar zijn in het jaarverslag.
EVIDENCE BASED

AESTHETIC MEDICINE

Het doel van Evidence Based Medicine is het implementeren van statistisch onderbouwd medisch bewijs in de dagelijkse klinische praktijk om een zo gunstig mogelijk resultaat voor de patiënt te bereiken. Volgens mondelinge overlevering werd al in de 11e eeuw na Christus nagedacht over EBM. In de Song Dynasty in 1061 suggereerde Ben Cao Tu Jing het volgende: Ter evaluatie van het effect van Ginseng zocht hij twee proefpersonen. De één moest ginseng eten en een ronde rennen en de andere moest dezelfde ronde rennen zonder ginseng. Hij kwam erachter dat diegene die geen ginseng at sneller kortademig werd.  In de eeuwen die hierop volgden ontwikkelde de EBM overal ter wereld snel en kent deze een exponentiële groei in de afgelopen eeuw. Door de complexe positie van de esthetische geneeskunde in het spectrum van de gezondheidszorg, heeft wetenschappelijk onderzoek in ons vakgebied nooit die prioriteit gekend, die het wel zou moeten hebben. Nog veel, zelfs basale, vragen wachten nog op een antwoord. Derhalve ondersteunt de NVEG het onlangs opgerichte Injectable Onderzoek; een landelijke database van patiënten die een esthetische behandeling hebben ondergaan. Voor meer informatie of indien u als kliniek of arts/onderzoeker wilt participeren in dit onderzoek, klikt u hier.

Bekijk ons laatste nieuws
ONZE DIENSTVERLENING

Daarnaast spitst de vereniging zich toe op:

 • onderwijs- en trainingsmomenten
 • een collectieve praktijkverzekering
 • een keurmerk voor op uw website
 • en andere suggesties van haar leden

Word lid van onze vereniging.

Nederlandse Vereniging Esthetische Geneeskunde

Aan het lidmaatschap van de NVEG zijn kosten verbonden in de vorm van een verplichte bondscontributie voor leden. Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 149,- op jaarbasis.

Hoogachtend,

Het NVEG bestuur

namen bestuur

Meld u aan voor onze nieuwsbrief!